1. Presentació

El DESI o Índex de l'Economia i Societat Digitals (Digital Economy and Society Index) és un índex que permet mesurar el grau de digitalització d'un territori, així com realitzar un seguiment del seu desenvolupament al llarg de el temps. Es compon de 44 indicadors que s'agrupen en 5 dimensions: connectivitat, capital humà, ús de serveis d'Internet, integració de tecnologia i serveis públics digitals. Entre les dimensions i els indicadors hi ha un altre nivell intermedi, el de les subdimensions. A partir del valor absolut de l'indicador es duen a terme una sèrie de processos de normalització i ponderacions entre els successius nivells que permeten obtenir l'índex final DESI. El pes de cadascuna de les dimensions en el càlcul del DESI varia: la connectivitat compta un 25%, el capital humà un 25%, l'ús de serveis d'Internet un 15%, la integració de tecnologia un 20% i els serveis públics digitals un 15%.

El DESI ha estat creat per mesurar la digitalització dels Estats membres de la Unió Europea, pel que la seva configuració segueix un plantejament en l’àmbit estatal. Això genera certes limitacions quant a la seva adaptació en l’àmbit regional, no només en les fonts estadístiques sinó també en l'obtenció d'indicadors concrets com els relacionats amb els serveis de l'Administració.

Una altra dificultat té a veure amb els canvis metodològics (DESI 2019. Digital Economy Society Index. Methodological noti., June 2019), ja que la inclusió o eliminació d'indicadors d'un any a l'altre implica reajustaments en els DESI d'anys anteriors. Això no afecta el DESI de Catalunya 2019 ja que es tracta del primer que es calcula, però s'ha de tenir en compte en cas de càlculs posteriors i comparacions amb anys anteriors.

L'anàlisi del DESI 2019 de Catalunya s'exposa en dos blocs principals. Partint del DESI final, els resultats es presenten en l'ordre que segueixen els diferents nivells, és a dir, primer es descriuen les dimensions i, en un segon apartat, les subdimensions i els indicadors. Per als resultats a nivell de dimensions s'han emprat gràfics que permeten situar Catalunya en la seva posició corresponent en relació a el conjunt de països de la UE-28, mentre que per als nivells de subdimensions i indicadors, els resultats es mostren en forma de taula amb l'objectiu de presentar la informació més detallada i sintetitzada. Els valors que es prenen com a referència per a la comparativa en les taules són els d'Espanya, el país líder i la mitjana de la UE-28.