2.3.1. Connectivitat

Totes les subdimensions de banda ampla compten amb dos indicadors que mesuren tant la cobertura com l'adopció de cadascuna d'aquestes tecnologies. En la dimensió de banda ampla mòbil s'ha inclòs un tercer indicador que representa la quantitat d'espectre assignat i preparat per fer ús de la xarxa 5G a la fi de 2020. Per la seva banda, l'índex de preu inclou un únic indicador i mesura el percentatge de sou brut que suposa la contractació a una connexió de banda ampla.

La Taula 1 presenta els valors i posicions de cadascuna de les subdimensions de la dimensió relativa a la connectivitat.

Taula 1. Comparativa de subdimensions de connectivitat.
Tabla 1 Comparativa de sub-dimensiones de conectividad
Font: CNMC, Ministeri d’Economia i Empresa, IDESCAT
Nota: 1.c - Banda ampla ràpida
Nota: 1.d - Banda ampla ultraràpida

Catalunya presenta resultats superiors a la mitjana en totes les subdimensions, excepte la relativa al preu. En banda ampla fixa, mòbil i ràpida se situa en posicions molt avançades, una mica menys en banda ampla ultraràpida, mentre que la posició més endarrerida es troba en l'índex de preu de banda ampla.

La contribució de cadascuna de las subdimensions és la següent: 18,5%, 35%, 18,5%, 18,5% y 9,5%.

La Taula 2 presenta els resultats dels indicadors de les cinc subdimensions de connectivitat.

Taula 2. Comparativa d’indicadors de connectivitat.
Tabla 2 Comparativa de indicadores de conectividad
Font: CNMC, Ministeri d’Economia i Empresa, IDESCAT
Nota: 1.b.3 - Preparació per a xarxa 5G
Nota: 1.e.1 - Índex de preu de banda ampla

Catalunya compta amb valors superiors als de la mitjana de la UE-28 en tots els indicadors relatius a la dimensió de la connectivitat, excepte en l’índex de preu. Destaca el seu lideratge en cobertura de banda ampla mòbil així com un segon lloc en implantació de banda ampla ràpida. En la majoria dels indicadors està entre les deu primeres posicions.

L'índex de preu mesura la assequibilitat d'accés i es calcula en funció de la renda. Donada una estructura de preus de les operadores equivalent entre Espanya i Catalunya, el millor resultat d'aquesta es deu a una major renda disponible, el que significa que l'accés de connexió a Catalunya és més assequible en termes econòmics. No obstant això, tots dos casos es troben per sota de la mitjana de la UE-28.

  1. Per a l’obtenció dels indicadors d’implantació s’han realitzat estimacions a partir de dades relatives a Espanya.

    Per a més informació veure 4. Nota metodològica

  2. Mateixa dada que Espanya, ja que les licitacions es realitzen en l’àmbit estatal.

  3. Per a l’obtenció de l’índex de preu de banda ampla a Catalunya s’ha tingut en compte el resultat d’Espanya i s’ha aplicat la renda mitjana a Catalunya.

    Per a més informació veure 4. Nota metodològica

  4. Velocitat superior o igual a 30 Mbps.

  5. Velocitat superior o igual a 100 Mbps.