2.3.5. Serveis públics digitals

Les dues subdimensions considerades en la digitalització dels serveis públics tenen a veure amb l'Administració i amb la salut. Mentre que els serveis de l'Administració tenen un pes del 80% en la dimensió, els de salut contribueixen amb el 20% restant.

La Taula 9 mostra els valors i posicions per a aquestes dues subdimensions.

Taula 9. Comparativa de subdimensions de serveis públics digitals.
Tabla 9 Comparativa de subdimensions de serveis publics digitals
Font: IDESCAT, Elaboració pròpia

Pel que fa al govern electrònic, les administracions públiques catalanes ocupen una posició molt correcta, amb nivells de digitalització clarament per sobre de la mitjana europea. En el cas de la salut electrònica Catalunya ocupa una avantatjada segona posició.

A continuació en la Taula 10 es detallen els indicadors de govern i salut electrònics.

Taula 10. Comparativa de indicadors de serveis publics digitals.
Tabla 10 Comparativa de indicadors de serveis publics digitals
Font: IDESCAT, Elaboració pròpia
Nota: 5.b.1 - Serveis de salut electrònica

La majoria dels indicadors de la primera de les subdimensions relativa a govern electrònic mostra resultats correctes, superiors a la mitjana de la UE-28, ocupant la posició més avançada en els serveis públics digitals per a empreses i posicions intermèdies en usuaris de govern electrònic i formularis preemplenats. L'únic element negatiu és el referent a les dades obertes, que situa Catalunya un punt per sota de la mitjana europea i en la posició més relegada de tots els indicadors.

La segona subdimensió, enfocada cap als serveis electrònics de salut, amb tres indicadors, presenta uns valors molt destacables, sobretot en l'intercanvi de dades mèdiques i en recepta electrònica, on arriba al 100% posicionant com a líder.

  1. El qüestionari emprat per a l'elaboració de l'indicador 5.a.5 ha canviat pel que fa a el de l'any passat.

    L'indicador 5.b.1 ha estat estimat a partir d'el d'Espanya.

    Per a més informació veure 4. Nota metodològica

  2. Per a l’obtenció de l’indicador de serveis de salut electrònica a Catalunya s’ha tingut en compte el resultat d’Espanya i s’ha aplicat el percentatge de persones que concerten una cita mèdica a través d’una pàgina web a Catalunya.

    Per a més informació veure 4. Nota metodològica