2.3.4. Integració de tecnologia digital

La dimensió d'integració de tecnologia digital a les empreses es descompon en dues subdimensions, una relativa al grau de digitalització existent a les empreses i una altra a nivell de comerç "online" a les Pimes. La primera compta amb quatre indicadors i un pes relatiu sobre la dimensió del 60% i la segona es compon de tres i contribueix el 40%.

La Taula 7 mostra els valors i posicions de Catalunya en cadascuna d'aquestes subdimensions.

Taula 7. Comparativa de subdimensions d’integració de tecnologia digital.
Tabla 7 Comparativa de subdimensions de integració de tecnología
Font: IDESCAT

El resultat en digitalització empresarial de Catalunya és destacable, per sobre de la mitjana de la UE-28. En canvi, el grau de comerç electrònic de les Pimes catalanes resulta millorable, no aconsegueix assolir la mitjana.

La Taula 8 ofereix els resultats a nivell d’indicadors.

Taula 8. Comparativa d’indicadors d’integració de tecnologia digital.
Tabla 8 Comparativa de indicadors de integració de tecnología
Font: IDESCAT

L'anàlisi dels indicadors d'implantació de tecnologia en les empreses reflecteix el mateix contrast detectat a nivell de subdimensions. D'una banda, dels quatre indicadors de la digitalització empresarial, Catalunya se situa en la posició de líder en l'intercanvi electrònic d'informació (ERP) i per sobre de la mitjana de la UE-28 en tots ells, excepte en macrodades. Per la seva banda, la proporció de Pimes catalanes que realitzen comerç electrònic en l’àmbit nacional i internacional és inferior a la de la mitjana de la UE-28 (sobretot en el cas internacional) i això es reflecteix en una escassa facturació derivada d'aquest tipus de vendes.