2.3.3. Ús de serveis d’Internet

El mesurament de l'ús d'Internet per part de les llars es realitza a partir d'uns indicadors genèrics i d'una selecció de serveis disponibles "online" que s'engloben en tres subdimensions: ús d'Internet, activitats "online" i transaccions. La que contribueix amb major pes en la dimensió és la d'activitats (50%) mentre que les altres dues es reparteixen el 25% cadascuna.

La Taula 5 presenta els valors i posicions de les tres subdimensions incloses en la dimensió d'ús dels serveis d'Internet a les llars.

Taula 5. Comparativa de subdimensions d’ús de serveis d’Internet.
Tabla 5 Comparativa de subdimensions de us de serveis de Internet
Font: IDESCAT

La subdimensió d'ús d'Internet es compon de dos indicadors que mesuren, tant la proporció d'usuaris habituals, com de no usuaris d'Internet. La referent a activitats "online" és la més gran quant a nombre d'indicadors, incloent vuit. Aquesta subdimensió recull activitats de diversos tipus, des oci, comunicació, interacció social, etc. Finalment, una última subdimensió mesura algunes de les transaccions que poden realitzar-se a Internet com la compravenda de béns i serveis o la banca electrònica.

Catalunya se situa per sobre de la UE-28 en les tres subdimensions. La millor posició és la referent a l'ús d'Internet.

A continuació es detallen els indicadors que mesuren l'ús d'Internet.

Taula 6. Comparativa d’indicadors d’ús de serveis d’Internet.
Tabla 6 Comparativa de indicadors de us de serveis de Internet
Font: IDESCAT

En la dimensió relacionada amb l'ús de serveis d'Internet, el nombre d'indicadors és el més gran de totes les dimensions, els resultats de Catalunya varien en funció de l'indicador. Destaquen dues posicions de lideratge, en usuaris d'Internet i compres electròniques. No obstant això, en altres activitats concretes com música, vídeos i jocs o videotrucades, les posicions estan a la cua del "rànquing". Són els únics indicadors en què Catalunya no arriba a la mitjana.

  1. L'indicador 3.a.1 és invers, és a dir, com més baix, millor.