4. Nota metodològica

Per a l'elaboració del DESI de Catalunya 2019 s'ha aplicat la metodologia emprada per la Comissió Europea (C.E.): DESI 2019. Digital Economy and Society Index. Methodological note. June 2019. Aquesta metodologia incorpora alguns canvis respecte a l'any anterior, principalment la inclusió d'un conjunt de nous indicadors, distribuïts en el conjunt de les cinc dimensions. Altres indicadors, en canvi, han estat eliminats. Més enllà d'aquestes modificacions en l'estructura del DESI, i excepte alguns canvis en la denominació de diverses subdimensions, no es donen alteracions metodològiques en l'obtenció dels indicadors. Únicament en el cas de "Dades obertes" (5.a.5) el qüestionari ha estat actualitzat.

La següent taula presenta els nous indicadors (per a la definició dels mateixos, consultar l'Annex 5.1).

Taula 11. Nous indicadors DESI 2019

 

Dimensió Subdimensió Indicador
1 - Connectivitat 1.b - Banda Ampla Mòbil 1.b.3 - Preparació per a xarxa 5G
2 - Capital Humà 2.a - Competències Usuari d’Internet 2.a.2 - Competències digitals, per sobre de nivell bàsic
2 - Capital Humà 2.a - Competències Usuari d’Internet 2.a.3 - Competències de software, al menys de nivell bàsic
2 - Capital Humà 2.b - Competències Avançades i Desenvolupament 2.b.2 - Dones especialistes en TIC
2 - Capital Humà 2.b - Competències Avançades i Desenvolupament 2.b.3 - Graduats en TIC
3 - Ús de Serveis d’Internet 3.a - Ús d’Internet 3.a.1 - No han utilitzat mai Internet
3 - Ús de Serveis d’Internet 3.b - Activitats "online" 3.b.6 - Xarxes socials professionals
3 - Ús de Serveis d’Internet 3.b - Activitats "online" 3.b.7 - Cursos "online"
3 - Ús de Serveis d’Internet 3.b - Activitats "online" 3.b.8 - Votacions o consultes "online"
3 - Ús de Serveis d’Internet 3.c - Transaccions 3.c.3 - Vendes "online"
4 - Integració de Tecnologia Digital 4.a - Digitalització Empresarial 4.a.3 - Macrodades
5 - Serveis Públics Digitals 5.b - Salut Electrònica 5.b.2 - Intercanvi de dades mèdiques
5 - Serveis Públics Digitals 5.b - Salut Electrònica 5.b.3 - Prescripció electrònica
Font: DESI 2019. Digital Economy and Society Index. Methodological note. June 2019

Alguns indicadors, com és el cas dels relatius a la subdimensió 2a, compten amb una metodologia específica, que en aquest cas és la mateixa d'anys anteriors (Digital Skills Indicator - derived from Eurostat survey on ICT usage by Individulas. Methodological note., 2015).

Pel que fa a les fonts d'informació consultades, gairebé la totalitat de les dades de les dimensions 2, 3 i 4 prové de la "Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars" i la "Enquesta sobre l'ús de TIC i de el comerç electrònic a les empreses "de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). Per a l'elaboració dels indicadors de la subdimensió 2a s'ha acudit a les microdades de l'enquesta de llars equivalent de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les dades de la dimensió 1 provenen d'altres fonts com la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) i el Ministeri d'Economia i Empresa. A la dimensió 5 les dades han estat recollides majoritàriament a partir de fonts primàries.

Les dades són relatives a l'any 2018 excepte en els casos en què no hi ha dada actualitzat. En aquests casos s'ha pres la dada disponible més recent. Per a alguns indicadors de la dimensió de serveis públics digitals, la dada fa referència a l'actualitat ja que s'ha obtingut a partir d'una font primària.

Alguns indicadors han hagut de ser estimats parcialment a partir de dades disponibles per a Espanya. És el cas dels indicadors "Implantació de banda ampla mòbil" (1.b.2), "Ràpida" (1.c.2) i "Ultraràpida" (1.d.2), per als quals ha estat necessari estimar el percentatge de línies prepagament i els percentatges de velocitats ràpides i ultraràpides de les tecnologies previstes per a Catalunya. Per l'indicador de "Preparació per a 5G" (1.b.3) s'ha pres directament la dada d'Espanya ja que les licitacions es realitzen en l’àmbit estatal. Finalment, l'indicador "Índex de preu de banda ampla" (1.e.1) es basa en el resultat d'Espanya, ja que l'estructura de preus oferta pels diferents operadors de telefonia és equivalent en tots dos territoris. La diferència d'índexs de preu entre Catalunya i Espanya rau en la renda mitjana aplicada a cada un dels territoris.

Pel que fa al càlcul "d'Especialistes en TIC" (2.b.1) i "Dones especialistes en TIC" (2.b.2), s'han pres les dades proporcionades per IDESCAT a partir de la "Enquesta de Població activa" de l'INE, per als apartats rellevants dels següents codis de classificació CNO11:" Directors de producció i operacions" (13),"Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries" (24), "Professionals de les tecnologies de la informació" (27), "Tècnics de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)" (38), i "Treballadors especialitzats en electricitat i electrotecnología" (75). El no haver estat possible la desagregació a dos i tres dígits per seleccionar les sub-categories necessàries, s'han aplicat uns coeficients que són els equivalents als obtinguts en el cas del País Basc. Es tracta, per tant, d'una estimació que té en compte les dades de Catalunya però ajustats d'acord a una altra realitat regional.

Pel que fa a l'indicador "Graduats en TIC" (2.b.3), les dades provenen de la "Classificació Catalana d'Educació" (CCED-2019). Es tenen en compte als graduats universitaris i en formació professional dels següents àmbits: "Tècniques audiovisuals i producció multimèdia" (0211), "Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)" (06) i "Electrònica i automatització" (0714). Per a les categories: "Electricitat i energia" (0713), "Mecànica i professions similars a la metal·listeria" (0715) i "Enginyeria i professions similars" (0719), s'han realitzat estimacions equivalents a l'explicat en el cas dels Especialistes TIC. Les categories considerades com TIC es basen en el manual "Fields of Training" d'Eurostat.

Els indicadors de la dimensió 5 "Formularis precumplimentats" (5.a.2), "Compleció dels serveis" online" (5.a.3) i "Serveis públics digitals per a empreses" (5.a.4) es basen en la metodologia recollida en el "eGovernment Benchmark 2018" de la C.E. D'acord a ella s'han elaborat uns qüestionaris respostos pels Ajuntaments de Barcelona, ​​l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tàrrega, Girona, Tarragona i Reus, a les diputacions de Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona i la Generalitat. El qüestionari específic a l'indicador "Dades obertes" (5.a.5) ha estat enviat a la Direcció General de Transparència i Dades Obertes.

L'indicador "Serveis de salut electrònica" (5.b.1) en l’àmbit europeu s'obté a partir del "Eurobarometer 460: Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life". L'aproximació adoptada per al cas de Catalunya es basa en el resultat obtingut per a Espanya, a el qual se li aplica el percentatge de persones que concerten una cita mèdica a través d'una pàgina web a Catalunya.

  1. “Fields of Training – Manual”, Eurostat (1999).