2.2. Dimensions

L'indicador DESI està compost per cinc dimensions: connectivitat, capital humà, ús de serveis d'Internet a les llars, integració de tecnologia digital a les empreses i serveis públics digitals. En els apartats següents es descriu el grau de digitalització en cadascuna d'aquestes dimensions.

En el Gràfic 2 es mostren les dimensions del DESI a través del valor que assoleix cadascuna d'elles en relació a la mitjana de la UE-28. Catalunya no es posiciona com a líder en cap de les dimensions, però manté nivells que superen la mitjana de la UE-28 en totes elles. La convergència cap als països líders és notablement evident en el conjunt de les dimensions, especialment en serveis públics digitals, connectivitat i capital humà, amb uns resultats també molt positius en l'ús d'Internet a les llars i en la integració de tecnologia digital a les empreses.

Gràfic 2.

En l’apartat següent es detallen els resultats de les cinc dimensions juntament amb els de les seves respectives subdimensions, considerant a el conjunt dels països i situant a Catalunya en la seva posició corresponent del "rànquing". S'inclou també el valor mitjà de la UE-28 de cada dimensió.