2.3.5. Serveis públics digitals

Aquesta dimensió contempla una única subdimensió, relacionada amb determinats serveis que ofereixen digitalment les Administracions Públiques. Es compon de cinc indicadors, tots ells amb el mateix pes.

La Taula 9 mostra els valors i posicions de Catalunya en aquesta subdimensió.

Taula 9. Comparativa de subdimensions de serveis públics digitals.
Tabla 9 Comparativa de subdimensions de serveis publics digitals
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

Pel que fa al Govern electrònic, les administracions públiques a Catalunya ocupen una posició molt correcta, amb nivells de digitalització clarament per sobre de la mitjana europea.

A continuació a la Taula 10 es detallen els indicadors de Govern electrònic.

Taula 10. Comparativa de indicadors de serveis publics digitals.
Tabla 10 Comparativa de indicadors de serveis publics digitals
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

La majoria dels indicadors de la subdimensió relativa a Govern electrònic mostren resultats correctes, tots ells superiors a la mitjana de la UE-28. La posició més avançada l’ocupen els Serveis públics digitals per a empreses, mentre que la resta d’indicadors se situen en posicions intermèdies.