2.3.4. Integració de tecnologia digital

La dimensió d'Integració de tecnologia digital a les empreses es descompon en dues subdimensions, una relativa al grau de digitalització existent a les empreses i una altra a nivell de comerç electrònic a les Pimes. La primera compta amb quatre indicadors, dos d’ells amb el doble de pes que els altres dos, i un pes relatiu sobre la dimensió del 60%. La segona es compon de tres indicadors, amb el mateix pes, i contribueix el 40%.

La Taula 7 mostra els valors i posicions de Catalunya en cadascuna d'aquestes subdimensions.

Taula 7. Comparativa de subdimensions d’integració de tecnologia digital.
Tabla 7 Comparativa de subdimensions de integració de tecnología
Font: EUROSTAT, IDESCAT

El resultat en digitalització empresarial de Catalunya és destacable, ocupant la novena posició i per sobre de la mitjana de la UE-28. En canvi, el grau de comerç electrònic de les Pimes catalanes té força recorregut de millora, donat que no aconsegueix assolir la mitjana i ocupa la posició 17.

La Taula 8 ofereix els resultats a nivell d’indicadors.

Taula 8. Comparativa d’indicadors d’integració de tecnologia digital.
Tabla 8 Comparativa de indicadors de integració de tecnología
Font: EUROSTAT, IDESCAT

L'anàlisi dels indicadors d’Integració de tecnologia digital a les empreses mostra que Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en tots ells, excepte en dos: Macrodades i Volum de negoci del comerç electrònic de Pimes en l’àmbit estatal. En l’àmbit internacional, en canvi, Catalunya ocupa la vuitena posició en Vendes transfrontereres electròniques D’altra banda, Catalunya lidera l'Intercanvi electrònic d'informació (ERP).