2.4. Anàlisi de resultats

El DESI 2020 atorga a Catalunya el cinquè lloc dins el conjunt d’estats de la UE-28, amb un ampli marge respecte a la mitjana.

En Connectivitat, Catalunya se situa en la primera posició, obtenint resultats positius en gairebé totes les seves subdimensions i indicadors, especialment en implantació i cobertura de banda ampla fixa, sent l'única excepció l'assequibilitat econòmica d'accés a serveis de connectivitat, on se situa per sota de la mitjana europea.

En relació amb el Capital humà, la quarta posició de Catalunya és fruit d'uns valors destacables en la subdimensió de Competències avançades i desenvolupament, i força correctes en Competències d’usuari d’Internet. Tot i que en ambdues subdimensions obté resultats per sobre de la mitjana de la UE-28, hi ha divergències si s'observa el detall dels indicadors; dins de les Competències d’usuari d’Internet, les relatives al nivell bàsic i a programari mostren possibilitats de millora. En Competències avançades i desenvolupament, és en el pla educacional on s'aprecia un clar avantatge, no tant en el laboral.

D'altra banda, Catalunya obté uns resultats més intermedis en l'Ús de serveis d'Internet, situant-se en el vuitè lloc. En les subdimensions Ús d’Internet i Activitats en Línia els resultats són força positius en conjunt. En canvi, els resultats de la subdimensió Transaccions indiquen que encara hi ha recorregut de millora en aquest àmbit, doncs tots els indicadors estan per sota de la mitjana europea.

La Integració de la tecnologia digital a les empreses catalanes és notable, aconseguint l’onzena posició. Hi ha un cert desajust entre el bon nivell de digitalització empresarial, és a dir, la incorporació de tecnologia en les empreses, i l'ús de la tecnologia en el comerç electrònic per part de les Pimes, que presenta un nivell menys avançat en relació amb el conjunt d’estats de la UE-28.

Finalment, pel que fa als Serveis públics digitals, la digitalització dels serveis públics a Catalunya permet a les Administracions Públiques aconseguir una setena posició i presenta resultats superiors a la mitjana de la UE-28. Destaca el desenvolupament del govern electrònic, especialment pel que fa a la seva oferta de serveis digitals per a empreses, on Catalunya se situa en una molt bona sisena posició.