1. Presentació

Aquest informe presenta el DESI o Índex de l’Economia i Societat Digitals (Digital Economy and Society Index) de Catalunya 2022, seguint la mateixa estructura de l’informe de l’any passat corresponent al DESI Catalunya 2021.

Partint del DESI final, la presentació de resultats segueix un ordre de més global/agregat a més concret, és a dir, primer es descriuen les dimensions i, en un segon apartat, les subdimensions i els indicadors. Els resultats a nivell de dimensions es mostren amb gràfics que permeten situar la posició de Catalunya en relació amb el conjunt d’estats de la UE-27, mentre que per als nivells de subdimensions i indicadors, els resultats es mostren en forma de taula amb l'objectiu de presentar la informació més detallada i sintetitzada. Els valors que es prenen com a referència per a la comparativa en les taules són el d'Espanya, el de l’estat líder, i la mitjana de la UE-27. A més, també es mostra l’evolució de tots els indicadors per al període 2020-2022.

La Comissió ha alineat el DESI als quatre punts cardinals establerts a la proposta de la Comissió sobre el programa de política «Itinerari cap a la Dècada Digital», que estan negociant el Parlament Europeu i el Consell. La proposta estableix objectius a escala de la UE que s'han d'assolir d'aquí al 2030 per aconseguir una transformació digital global i sostenible a tots els sectors de l'economia. Onze dels indicadors del DESI del 2022 mesuren objectius establerts a la Dècada Digital. En el futur, el DESI s'ajustarà encara més a la Dècada Digital, de manera que als informes s'abordin tots els seus objectius.

L’estructura del DESI 2022 és molt similar a la del DESI 2021: es mantenen les mateixes 4 dimensions (Capital humà, Connectivitat, Integració de tecnologia digital i Serveis públics digitals) i les 10 subdimensions. El nombre d’indicadors segueix sent de 33, tot i que se n’ha eliminat un i se n’ha afegit un de nou, i també s’ha modificat la metodologia de càlcul d’alguns d’ells.

Com a resultat d’aquests canvis ha estat necessari tornar a calcular l’índex DESI dels anys anteriors aplicant els canvis metodològics del 2022 per a poder fer l’anàlisi de l’evolució 2020-2022 que es presenta al final d’aquest informe.

Per a obtenir informació addicional, vegeu el web del projecte DESI.

  1. Vegeu l’annex per a informació detallada sobre l’estructura i composició del DESI 2022.