2.4. Anàlisi de resultats

Al DESI 2022 Catalunya manté el cinquè lloc dins el conjunt d’estats de la UE-27, posició que ja va obtenir en les tres edicions anteriors, amb un ampli marge respecte a la mitjana de la UE. Es pot afirmar, doncs, que es consolida la posició capdavantera de Catalunya en el nivell de digitalització de la seva societat i economia.

En relació amb el Capital humà, la vuitena posició de Catalunya és fruit sobretot d'uns valors destacables en la subdimensió de Competències d’ús d’Internet, mentre que en Competències avançades i desenvolupament els resultats són més discrets. Tot i que en ambdues subdimensions obté puntuacions per sobre de la mitjana de la UE-27, la presència de dones especialistes en TIC al mercat laboral, les empreses que ofereixen formació en TIC a les seves treballadores i treballadors, i el nombre de persones graduades en TIC tenen una clara necessitat de millora.

En Connectivitat, Catalunya se situa en la segona posició, obtenint resultats positius en gairebé totes les seves subdimensions i indicadors, especialment en implantació i cobertura de banda ampla fixa. En canvi, la Implantació de banda ampla fixa d’almenys 1Gbps i l’espectre 5G assignat, són els que obtenen pitjors resultats. Cal remarcar que els valors d’aquests dos indicadors per a Catalunya provenen dels mateixos valors d’Espanya, degut a la impossibilitat d’obtenir les dades desagregades de Catalunya.

La Integració de la tecnologia digital a les empreses catalanes és notable, aconseguint la setena posició. Cal destacar els bons resultats en intensitat digital de les Pimes, així com l’adopció de tecnologies digitals en les empreses en general.

Finalment, pel que fa als Serveis públics digitals, la digitalització dels serveis públics a Catalunya permet a les Administracions Públiques aconseguir una quarta posició i presenta resultats superiors a la mitjana de la UE-27. Destaca el desenvolupament del govern electrònic, especialment pel que fa a la seva oferta de serveis digitals per a la ciutadania i les empreses, on Catalunya ocupa el quart lloc en el rànquing de la UE-27.