3. Evolució DESI Catalunya 2020-2022

En aquest apartat s’analitza l’evolució temporal del DESI i els seus components en els tres últims anys. Per tal de poder comparar cadascun dels indicadors s’ha dut a terme una tasca homogeneïtzació, tant de la metodologia aplicada com de les fonts consultades. En concret, els canvis metodològics incorporats al DESI d’enguany fan necessari el recàlcul dels valors d’edicions anteriors, de manera que els valors finals que es presenten en la taula següent no coincideixen amb els obtinguts l’any passat.

A continuació es presenten els resultats del DESI de Catalunya de les darreres tres edicions, tant a nivell de valors com de posicions i les seves respectives variacions.

Taula 9. Anàlisi comparada DESI (2020-2022)
Taula 9 Anàlisi comparada DESI 2020-2022
Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar a la Taula 9, al DESI 2022 hi ha alguns indicadors pels quals no es disposa del valor dels anys anteriors i, per tant, no se’n pot analitzar la seva evolució. Això és degut als canvis en la metodologia del DESI, i aplica a tots els estats de la UE-27.

Al DESI 2022 Catalunya ha millorat els resultats obtinguts en les quatre dimensions respecte el DESI 2020. Tot i així, aquesta millora no sempre es trasllada en termes posicionals, ja que la posició és relativa als resultats dels estats de la UE-27. Així, la posició de Catalunya en Capital humà i Connectivitat ha retrocedit un lloc respecte el DESI 2020; mentre que en Integració de tecnologia digital i Serveis públics digitals n’ha guanyat un.

En el següent gràfic es presenten les subdimensions amb els seus corresponents creixements o decreixements en el període 2020-2022.

Gràfic 7. Evolució de subdimensions (2020-2022)

Com es pot observar, el creixement més destacat correspon a la subdimensió Banda ampla mòbil, seguida per Preus de banda ampla. En conjunt, cal remarcar el fet que no hi ha cap subdimensió que decreixi al 2022, llevat de Competències avançades i desenvolupament amb un -2,11%.

El Gràfic 8 presenta l’evolució dels indicadors, pels quals es disposa dels valors dels anys anteriors, i s’observa com la majoria d’indicadors creixen al 2022 respecte el 2020. Els que més decreixen són els relatius a la presència de Dones especialistes en TIC i a la Formació en TIC a les seves treballadores i treballadors per part de les empreses. En l’altre extrem, l’assignació d’espectre 5G i l’Índex de preu de banda ampla mostren un creixement molt destacat.

Gràfic 8. Evolució d’indicadors (2020-2022)

El gràfic 9 analitza la posició de les subdimensions, comparant la de 2022 i la seva evolució respecte 2020. A l’eix horitzontal es representa l’increment, disminució o manteniment de posicions, i al vertical la posició actual.

Gràfic 9. Evolució posicional de subdimensions (2020-2022)
Gráfico 9. Evolució de subdimensions (2020-2022)
Font: Elaboració pròpia

En aquesta anàlisi es diferencien dos grups; en primer lloc, a la meitat superior del gràfic hi trobem el grup de les subdimensions amb posicions capdavanteres al rànquing (en verd) que es mantenen (Cobertura de banda ampla fixa) o milloren (Implantació de banda ampla fixa, Govern electrònic i Preus de banda ampla). A la meitat inferior hi ha el grup de subdimensions amb posicions més discretes que mantenen o guanyen posicions (en verd, Tecnologies digitals per a empreses i Comerç electrònic) o bé que en perden (en blau, Banda ampla mòbil i Competències avançades i desenvolupament).

A continuació es mostra el Gràfic 10, equivalent per als indicadors.

Gràfic 10. Evolució posicional d’indicadors (2020-2022)
Gráfico 10. Evolució d’indicadors (2020-2022)
Font: Elaboració pròpia

Pel que fa als indicadors, la diferenciació per grups és similar a la de les subdimensions però en aquest cas amb quatre grups. Per una banda, hi ha un primer grup d’indicadors amb posicions destacades que, a més, milloren respecte 2020 (per exemple, Implantació global de banda ampla fixa, en verd). Un segon grup és el que formen els indicadors que, tot i conservar posicions capdavanteres, retrocedeixen al 2022 (com seria el cas de Facturació electrònica, en blau). El tercer grup correspon als indicadors amb posicions més dicretes però que han avançat respecte 2020 (Persones usuàries del govern electrònic, en groc). El quart grup el formen els indicadors amb posicions més endarrerides i que perden posicions (Empreses que proporcionen formació en TIC, en vermell). L’indicador que més posicions guanya és l’Índex de preu de banda ampla (setze) i el que més en perd, Dones especialistes en TIC (tretze).

El Gràfic 11 combina l’evolució del valor i de la posició de les subdimensions. En l’eix horitzontal es representa la variació de les subdimensions i en el vertical la millora o el retrocés de posicions. La línia de punts horitzontal indica la variació mitjana de la posició de les subdimensions (1,85) i la vertical, la variació mitjana del valor (43,34%).

Gràfic 11. Comparativa evolució subdimensions i posicions (2020-2022)
Gráfico 11. Comparativa d’evolució de subdimensions i posicions (2020-2022)
Font: Elaboració pròpia

En verd es mostren les subdimensions que han crescut en valor i han millorat la seva posició, com és el cas de Preus de banda ampla o Comerç electrònic; en blau les que mantenen la posició de 2020 i han crescut en valor (Tecnologies digitals per a empreses), en groc les que malgrat haver crescut en valor retrocedeixen en posició (Banda ampla mòbil) i en vermell les que retrocedeixen tant en posició com en valor (Competències avançades i desenvolupament).

Al Gràfic 12 es presenta la mateixa comparativa a nivell d’indicadors.

Gràfic 12. Comparativa evolució indicadors i posicions (2020-2022)
Gráfico 12. Comparativa d’evolució d’indicadors i posicions (2020-2022)
Font: Elaboració pròpia

L’anàlisi dels indicadors mostra que, en general, la majoria d’indicadors que creixen en valor també milloren en posició. Dels 20 indicadors analitzats, entre els 6 que retrocedeixen en posició n’hi ha 4 que també decreixen en valor; mentre que entre els 16 indicadors que presenten un creixement positiu, 11 avancen en posició, 3 la mantenen i 2 retrocedeixen.

L’indicador que més creix és el de l’assignació de l’espectre 5G però perd dues posicions. La millora posicional més important correspon a l’Índex de preu de banda ampla, amb un creixement molt destacat també. Per una altra banda, l’indicador que més decreix és el d’empreses que proporcionen formació en TIC i perd tres posicions.

Pel que fa a les variacions mitjanes, 7 indicadors creixen per sobre del valor mitjà del conjunt d’aquests (17,16%). La variació mitjana quant a les posicions és 1,05.

  1. Competències digitals, almenys de nivell bàsic; Competències digitals, per sobre del nivell bàsic; Competències de creació de contingut digital, almenys de nivell bàsic; Pimes amb intensitat digital, almenys de nivell bàsic; Núvol; IA; TIC per a la sostenibilitat ambiental; Formularis preemplenats; Serveis públics digitals per a la ciutadania; Serveis públics digitals per a empreses; i Dades obertes.

  2. Les subdimensions Competències d’ús d’Internet i Intensitat digital no es poden analitzar donat que els seus respectius indicadors no estan disponibles per als anys anteriors.