5. Nota metodològica

La metodologia del DESI 2022 (Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Methodological note) presenta alguns canvis respecte el DESI 2021. Es mantenen les mateixes quatre dimensions i les deu subdimensions, però s’han modificat alguns indicadors.

La dimensió 1, Capital humà, compta amb dues subdimensions. Els tres indicadors de la primera subdimensió, Competències d’ús d’Internet, provenen de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (Idescat, dades 2021), la metodologia de càlcul dels quals s’ha modificat al DESI 2022. Pel que fa a la segona subdimensió, Competències avançades i desenvolupament, per al càlcul de Especialistes en TIC (1b1) i Dones especialistes en TIC (1b2), l’Idescat ha calculat els valors, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l’INE. L’indicador 1b3, Empreses que fan formació en TIC, prové de l’Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (Idescat, dades 2020-2021). I finalment, la font de les dades sobre persones graduades en TIC (1b4) és l’Estadística dels estudis de la població, de l’Idescat.

La dimensió 2 és la de Connectivitat i té quatre subdimensions: Implantació de banda ampla fixa, Cobertura de banda ampla fixa, Banda ampla mòbil i Preus de banda ampla. Per a l’obtenció dels indicadors (se n’ha eliminat un i se n’ha afegit un altre) s’ha treballat amb diverses fonts. Els indicadors 2a1 Implantació global de banda ampla fixa i el 2c3 Implantació de banda ampla mòbil provenen de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (Idescat, dades 2021). El 2a2 Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps ha estat estimat parcialment a partir de les dades de 2021 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concret, s’ha estimat el percentatge de línies en llars i el de línies d’almenys 100 Mbps sobre el total de línies. Per altra banda, les dades de cobertura NGA, VHCN, FTTP i 5G (2b1, 2b2, 2b3 i 2c2 respectivament) han estat proporcionades per la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) per a l’any 2021. Per últim, hi ha tres indicadors els valors dels quals són els mateixos que per a Espanya: Implantació d’almenys 1 Gbps (2a3), Espectre 5G (2c1), i Índex de preu de banda ampla (2d1), doncs no ha estat possible obtenir les dades desagregades per a calcular-los amb fiabilitat a nivell de Catalunya.

La dimensió 3, Integració de tecnologia digital, té tres subdimensions. La primera és Intensitat digital i té un únic indicador: 3a1 Pimes amb intensitat digital, al menys de nivell bàsic, el valor del qual ha estat calculat per l’Idescat a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses i en base a la nova metodologia del DESI 2022. La segona subdimensió, Tecnologies digitals per a empreses, compta amb set indicadors. Un d’ells (3b6 TIC per a la sostenibilitat ambiental) prové de l’enquesta feta ad hoc amb la mateixa metodologia i preguntes dels estudis europeu d’on provenen les dades per als estats membres de la UE-27. La resta d’indicadors d’aquesta subdimensió provenen de la mateixa enquesta de l’Idescat indicada anteriorment, que és també la font dels indicadors de la tercera subdimensió, Comerç electrònic.

Finalment, la dimensió 4, Serveis públics digitals, té cinc indicadors agrupats en una única subdimensió, Govern electrònic. Les dades de l’indicador 4a1, Persones usuàries del govern electrònic, provenen de l’Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. Els indicadors Formularis preemplenats (4a2), Serveis públics digitals per a la ciutadania (4a3) i Serveis públics digitals per a empreses (4a4) es basen en la metodologia recollida al eGovernment Benchmark 2020 de la Comissió Europea. S’ha fet una avaluació de diversos serveis oferts per les diferents Administracions Públiques a Catalunya, emprant la tècnica del Mystery Shopping. L’indicador Dades obertes (4a5) s’ha obtingut mitjançant el qüestionari recollit al European Data Portal, i ha estat complimentat per la Direcció General de Transparència i Dades Obertes.

  1. European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence by Ipsos and iCite; Survey of businesses on the use of digital technologies by Ipsos and iCite.