2.3.3. Integració de tecnologia digital

La dimensió d'Integració de tecnologia digital a les empreses es desagrega en tres subdimensions, una relativa al nombre de tecnologies adoptades per les Pimes, una altra que fa referència al grau de digitalització existent a les empreses i la tercera sobre el comerç electrònic a les Pimes.

La primera subdimensió compta amb un únic indicador, i té un pes del 15%; la segona té set indicadors, tres d’ells amb el doble de pes que els altres quatre, i un pes relatiu sobre la dimensió del 70%. La tercera la formen tres indicadors, amb el mateix pes, i contribueix el 15%.

La Taula 5 mostra els valors i posicions de Catalunya en cadascuna d'aquestes subdimensions.

Taula 5. Comparativa de subdimensions d’integració de tecnologia digital
Tabla 5 Comparativa de subdimensions de integració de tecnología
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

La posició més destacada de Catalunya en integració de tecnologia digital a les empreses és la referent a la Intensitat digital de les Pimes, on ocupa el sisè lloc. El resultat en tecnologies digitals per a empreses és també força destacable, obtenint el vuitè lloc del rànquing. Pel que fa al comerç electrònic de les Pimes catalanes, tot i no situar-se en una posició clarament capdavantera, supera la mitjana de la UE.

La Taula 6 ofereix els resultats a nivell d’indicadors.

Taula 6. Comparativa d’indicadors d’integració de tecnologia digital
Tabla 6 Comparativa de indicadors de integració de tecnología
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

L'anàlisi dels indicadors d’Integració de tecnologia digital a les empreses mostra que Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-27 en tots ells, llevat de en Macrodades i en TIC per a la sostenibilitat ambiental, i ocupa la segona posició del rànquing en Intercanvi electrònic d’informació. Tot i que ocupa la setena posició en Pimes que realitzen vendes electròniques, en Volum de negoci del comerç electrònic encara té força recorregut de millora, gaudint d’una posició relativament més forta en Vendes transfrontereres electròniques.