2.3.4. Serveis públics digitals

Aquesta dimensió contempla una única subdimensió, relacionada amb determinats serveis que ofereixen digitalment les Administracions Públiques. Es compon de cinc indicadors, dos d’ells amb el doble de pes que la resta: Serveis públics digitals per a ciutadans i per a empreses.

La Taula 7 mostra els valors i posicions de Catalunya en aquesta subdimensió.

Taula 7. Comparativa de subdimensions de serveis públics digitals
Taula 7 Comparativa de subdimensions de serveis publics digitals
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

Pel que fa al Govern electrònic, les administracions públiques a Catalunya ocupen una posició molt correcta, especialment quant a Serveis digitals per a ciutadans, i amb nivells de digitalització clarament per sobre de la mitjana europea. Tot i així, en Dades obertes encara hi ha força recorregut de millora.

A continuació, a la Taula 8 es detallen els indicadors de Govern electrònic.

Taula 8. Comparativa de indicadors de serveis publics digitals
Taula 8 Comparativa de indicadors de serveis publics digitals
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis