2.4. Anàlisi de resultats

Al DESI 2021 Catalunya manté el cinquè lloc dins el conjunt d’estats de la UE-27, posició que ja va obtenir al DESI 2019 i al DESI 2020, amb un ampli marge respecte a la mitjana.

En relació amb el Capital humà, la setena posició de Catalunya és fruit d'uns valors destacables en la subdimensió de Competències d’usuari d’Internet, i força correctes en Competències avançades i desenvolupament. Tot i que en ambdues subdimensions obté resultats per sobre de la mitjana de la UE-27, hi ha divergències si s'observa el detall dels indicadors; dins de les Competències avançades i desenvolupament, les relatives la formació en TIC mostren possibilitats de millora. En Competències d’usuari d’Internet, és en les competències digitals per sobre del nivell bàsic on s'aprecia un clar avantatge.

En Connectivitat, Catalunya se situa en la tercera posició, obtenint resultats positius en gairebé totes les seves subdimensions i indicadors, especialment en implantació i cobertura de banda ampla fixa, sent l'única excepció la Implantació de banda ampla fixa d’almenys 1Gbps i la Cobertura 5G, on se situa per sota de la mitjana europea. Cal remarcar que els valors d’aquests dos indicadors per a Catalunya provenen dels mateixos valors d’Espanya, degut a la impossibilitat d’obtenir les dades desagregades de Catalunya.

La Integració de la tecnologia digital a les empreses catalanes és notable, aconseguint la vuitena posició. Cal destacar la millora en els valors obtinguts en relació al Comerç electrònic de les Pimes, especialment pel que fa a les vendes transfronteres. El volum de negoci del comerç electrònic, però, obté resultats discrets.

Finalment, pel que fa als Serveis públics digitals, la digitalització dels serveis públics a Catalunya permet a les Administracions Públiques aconseguir una sisena posició i presenta resultats superiors a la mitjana de la UE-27. Destaca el desenvolupament del govern electrònic, especialment pel que fa a la seva oferta de serveis digitals per a ciutadans, on Catalunya se situa en una molt bona quarta posició.